Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Kolorowy pasek

O G Ł O S Z E N I E Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na umowę-zlecenie w charakterze asystenta rodziny

O G Ł O S Z E N I E    

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na umowę-zlecenie w charakterze asystenta rodziny

 

Prosimy o zgłaszanie się osób posiadających kwalifikacje asystenta rodziny do wykonywania zawodu.

I. Do zadań asystenta należy w szczególności:

1)   opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)   opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3)   udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7)   wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8)   motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9)   udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

16)  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

17)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

18)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

II. Wymagane  niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 j.t. ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
3) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
- zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608).
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

III. Preferowane cechy osobowości:

1) umiejętności interpersonalne, zdolności organizacyjne,

2) sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) Curiculum Vitae,

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata/.kandydatki oraz doświadczenie zawodowe,

4) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
7) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

V. Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy ul. M. Kopernika 13, 56-400 Oleśnica do dnia 9 stycznia 2015r.

Szczegółowych informacji udziela Jarosław Telka – dyrektor, tel. 535 364 636.

 

 

Oleśnica, dnia 22 grudnia 2014r.                                   DYREKTOR GOPS w Oleśnicy

                                                                                              /-/ Jarosław Telka

                                                                                 

Metadane

Źródło informacji:Halina Bąk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Halina Bąk
Data wprowadzenia:2014-12-23 08:42:01
Opublikował:Halina Bąk
Data publikacji:2014-12-23 08:43:43
Ostatnia zmiana:2014-12-23 08:44:42
Ilość wyświetleń:3222
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
ul.Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica, pow. oleśnicki, woj.dolnośląskie
tel: 71 715 68 80, fax: 71 715 68 89, email: gops3@olesnica.wroc.pl, NIP 911-12-98-585

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij