Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Strona archiwalna - zdjęta z serwisuUCHWAŁA NR XXXIV/154/09 RADY GMINY z dnia 8 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁY NR XXXIV/154/09

RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 8 kwietnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 Nr 115, poz.728 ze zm.) Rada Gminy Oleśnicy uchwala:

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut określa zakres działania i organizację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r.

Nr 115, poz.728 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr 142 ,poz ,1591 ze zm.)

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Statutu jest mowa o :

1)Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

2)Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Oleśnica.

3)Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oleśnica.

4)Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

Pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

§ 4.1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy nie posiadającą osobowości prawnej nad którą nadzór sprawuje Wójt Gminy jako organ wykonawczy gminy.

2. Obszarem działania Ośrodka jest gmina Oleśnica.

3.Siedziba Ośrodka - Oleśnica ul. Kopernika 13.


Rozdział II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 5. 1.Celem działalności Ośrodka jest:

1)Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

2)Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie in bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka

2.Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez :

1)Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej na terenie Gminy Oleśnica

2)Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin

3)Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez realizację zadań własnych i zleconych Gminie, których rodzaj, rozmiar i formę określają przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne akty prawne

§ 6. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współpracuje z innymi organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa i jawności podejmowanych działań.


Rozdział III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

§ 7. 1 Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który działa jednoosobowo zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy,

2. Dyrektor GOPS na podstawie udzielonego upoważnienia Wójta wydaje decyzje administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, oraz w sprawach z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów należących do właściwości Gminy.

§ 8. 1. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto:

1)organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników,

2)kieruje bieżącymi sprawami Ośrodka

3)wydaje zarządzenia i postanowienia dotyczące organizacji pracy Ośrodka

4)odpowiada za prawidłowość sporządzania planów dochodów i wydatków oraz za ich realizację

5)zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy

2. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) Dyrektor Ośrodka

2) Księgowa Ośrodka

3) Sekcja pracowników socjalnych

4) Sekcja świadczeń

5) Stanowisko ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego


§ 9. Strukturę wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.


Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10.1 Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

2.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.


Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. 1.Zmiany w Statucie Ośrodka mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy Oleśnica w trybie waściwym do jego uchwalenia.


§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 13. Traci moc uchwała Rady Gminy Oleśnica Nr XXIX/185/05 z dnia 21 października 2005 rok w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

§ 14.Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra SierugaUZASADNIENIE

Przesłanką podjęcia niniejszej uchwały jest konieczność uregulowania zapisów Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, w związku ze zmianą siedziby GOPS tj. w Oleśnicy ul.Kopernika 13. W nowym Statucie zostały ponadto dodane w § 5.1 pkt 2, §8.1 pkt 2 oraz dodano rozdział IV Gospodarka Finansowa, co stanowiło uzasadnienie ich wprowadzenia.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".